Telefón: 0902-158-492
Email: regnum.sk@gmail.com

 

FILTRE NA DOÚPRAVU PITNEJ VODY ZALOŽENÉ NA PRINCÍPE REVERZNEJ OSMÓZY
 
Voda v prírode

 
 
Ľudský organizmus pre svoju existenciu potrebuje tri základné podmienky : vzduch, vodu a potravu. Najkratšie vydrží organizmus bez kyslíka (rádovo minúty), bez vody niekoľko dní a bez potravy až 40 dní pri súčasnom dostatočnom príjme tekutín.

Všetka pitná voda na zemskom povrchu pochádza z prírodného kolobehu, pričom jej podiel na celkovom množstve je len asi 7%. Z tohto množstva jej podstatná časť nie je použiteľná bez predchádzajúcej úpravy čistením a dezinfekciou. Príčinou je intenzívna ľudská činnosť a s ňou súvisiace znateľné zhoršovanie životného prostredia.

V prírodnom kolobehu vody sa vodná para z oceánov, morí, riek a lesov mení na vodné zrážky v rôznej podobe. Najmä dážď a sneh pri prechode atmosférou pohlcujú najrôznejšie druhy nečistôt. Voda absorbuje cestou k Zemi oxyd uhličitý, amoniak a ďalšie plyny, zo vzduchu vymýva mechanické nečistoty a chemické zlúčeniny a v podobe napríklad kyslého dažďa padá na zemský povrch. Podobne sa voda obohacuje o najrôznejšie prvky a zlúčeniny aj prechodom cez vrstvy zemského povrchu.

Takto sú znečisťované mnohé kedysi čisté pramene a naše terajšie vodné zásobárne.

Voda z vodovodného kohútika je na prvý pohľad priezračná, čistá, ale istotne páchne (najmä v mestách a väčších dedinách) po chlóre, niekedy má zatuchnutý zápach. Voda v dvoch susedných domoch na tom istom sídlisku môže vykazovať rôzne vlastnosti a stupeň znečistenia. Výskumy americkej Agentúry na ochranu životného prostredia EPA (Environmental Protection Agency) identifikovali vyše 700 toxických a iných látok vyskytujúcich sa vo vodovodnej vode.
Komplikované chemické procesy menia pôvodné vlastnosti vody ako univerzálneho jedinečného rozpúšťadla na rôznorodé zlúčeniny. Tieto v nie jednom prípade pri dlhodobom účinku a v neprípustných koncentráciách škodlivo pôsobia na všetky živé organizmy. U človeka tieto vplyvy vyvolávajú a spôsobujú celý rad chorôb a poškodení organizmu.

Pitná voda tak ako ju poznáme sa v prírode nevyskytuje, je filtrovaná a chemicky upravovaná. To však ešte neznamená, že vodu "voľne" nachádzajúcu sa v prírode považujeme za znečistenú.


Vodu považujeme za znečistenú ak :
je veľmi kyslá alebo zásaditá, preto má korozívne účinky
obsahuje organické látky, hrubé suspenzie, zahníva a páchne a môže byť nositeľom infekcií
obsahuje toxické látky, je mikrobiálne znečistená a vyžaduje dezinfekciu
obsahuje také odpadky, ktoré z nej možno znova získať a vo výrobe využiť


Príčiny znečistenia vody :
Najväčším používateľom vody a zároveň aj najväčším jej znečisťovateľom je človek. Celková svetová spotreba sladkej vody vzrástla v posledných rokoch približne 3,5-krát. V súčasnosti sa jej ročná spotreba odhaduje na temer 4 000 miliárd m3. V moderných spoločnostiach sa počíta so spotrebou až okolo 500 litrov vody na osobu počas jediného dňa. Najväčšími spotrebiteľmi vody sú poľnohospodárstvo a priemysel. Na výrobu 1 tony cukru treba až 120 000 - litrov vody a na výrobu 1 tony papiera 120 - 190 tisíc litrov.


Zdroje znečistenia :
z priemyselnej výroby (ropa a ropné produkty, detergenty, rozličné organické a anorganické    látky, ako ortuť, olovo, arzén, síra, meď, zinok, hliník, chróm, cín, mangán, rádioaktívne látky)
z poľnohospodárskej výroby (pesticídy, priemyselné hnojivá, odpadové vody)
zo sídiel (tuhý a kvapalný odpad)
z dopravy (exhaláty, ropné produkty), turizmusPrejavy znečistenia vody :
zmena jej fyzikálnych vlastností (napríklad zvýšením teploty)
zmena chemického zloženia (zvýšený obsah rôznych anorganických a organických látok)
zmena biologických vlastností (zvýšeným obsahom vírusov, baktérií, rias atď. )


Podľa pôsobenia rozlišujeme znečistenie :
zdrojové znečistenie spôsobuje jeden, alebo viacero odtokov odpadových vôd do povrchových tokov alebo vodných nádrží
plošné znečistenie nastáva väčšinou pri aplikácii priemyselných hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve vplyvom priemyselných exhalátov i dopravy
havarijné znečistenie - náhly a nepredvídaný únik škodlivých látok do povrchových, alebo podzemných vôd ( ropné látky, rádioaktívne žiariče a odpady)


Dôsledky znečistenia vody:
Najväčšie nebezpečenstvo a to sa netýka len vody, je v tom že nečistoty ktoré sa do vody dostávajú nezostávajú len v nej ale kolujú v prostredí. Dostávajú sa do ovzdušia, pôdy, do rastlín, živočíchov, do potravín a samozrejme nevyhne sa im ani človek.

Na prvý pohľad sa nám možno zdá, že problém znečistenia vody sa nás netýka, že máme pitnej vody dostatok a že to je problém rozvojových krajín. Skutočnosť je ale iná. Ročne sa zásoby pitnej vody zmenšujú o 1%.
Zvýšené znečistenie so sebou samozrejme prináša aj zvýšené náklady na odstraňovanie nečistôt.

Znečistenie vody sa prejavuje aj na poškodením ľudského zdravia:
Dusičnany vo vode vyvolávajú u človeka methemoglobínemiu spojenú s redukciou transportu kyslíka krvou.

Dusitany a amoniak sú pre vodné organizmy vysoko toxické. V tráviacom trakte organizmov tvoria rakovinotvorné produkty. Spolu s fosforom spôsobujú premnoženie vodnej biomasy, fytoplanktónu, rias a siníc, ktoré spotrebúvajú nadmerné množstvo kyslíku z vôd.To má za následok ničenie populácie vodných bezstavovcov, rýb...Voda je nevyhovujúca aj pre ľudí i pre rekreačné účely.

Prítomnosť ťažkých kovov, zložiek poľnohospodárskych pesticídov vedie nahromaďovaniu týchto toxických, karcinogénnych látok v telách živočíchov a človeka. To má za následok chorobné prejavy a alergické reakcie.

Mikrobiologické znečistenie je zdrojom infekčného rizika. V marci 1989 sa snažil naftový tanker Exxon Valdez vyhnúť ľadovcu na Aljaške a stroskotal na skalnatom útese. Bol práve naložený ropou a 40 miliónov ton tejto ropy uniklo do mora a spôsobilo najrozsiahlejšiu ropnú škvrnu na svete. Škvrna sa rozšírila pozdĺž 100 km pobrežia a v inak čistom prostredí spôsobila katastrofu. V ďalších týždňoch bolo zaznamenaných 36 000 mŕtvych vtákov a asi 400 000 ich pravdepodobne nikdy nebolo nájdených. Za obeť tiež padlo 5000 morských vydier a nezistené množstvo kosatiek. Spoločnosť Exxon vynaložila 1 300 miliónov dolárov v snahe ropu odstrániť, ale podarilo sa im obnoviť len osminu pobrežia tak, aby tu zase mohli žiť živočíchy. Ropná spoločnosť dostala pokutu 100 miliónov dolárov a musela zaplatiť 900 miliónov dolárov vynaložených na čistiace práce. Avšak aj o 4 roky neskôr stále hynuli vydry v dôsledku dlhodobého účinku ropného znečistenia. Napriek veľkej snahe vyčistiť ropnú škvrnu z lode Exxon Valdez zahynulo množstvo živočíchov vrátane morských vydier, orlov a kormoránov."V jednej kvapke vody môžeš spoznať celý svet."

indické príslovie


Čo považujeme za znečistenie vody?
Planéta Zem sa odlišuje od ostatných planét slnečnej sústavy tým, že je na nej voda kvapalnom skupenstve. Voda zaberá až 2/3 zemského povrchu. Hydrosféra alebo vodstvo Zeme zahŕňa všetku vodu sústredenú v oceánoch, moriach, riekach, jazerách, ľadovcoch, v stálej snehovej pokrývke, v horninách, v atmosfére, ale aj v živých organizmoch.


Vodné zdroje delíme na :
slané
sladké - povrchové - tečúce
stojaté
podpovrchové ( podzemné )


Všetky rastliny a živé bytosti vrátane človeka pozostávajú z prevažnej časti z vody a sú od nej úplne závislé.

Na Zemi je 1350 miliónov metrov kubických vody.

- Z toho je 97,2% slané vody v oceánoch,

- 2,5% sladkej vody v ľadovcoch,

- 0,009% vo sladkovodných jazerách,

- 0,0001 % vo vodných tokoch,

- 0,001% v atmosfére,

- 0,0005% v živých organizmoch ( telo človeka obsahuje 60% vody, rastliny až 90%, v lúčnej

tráve je 79% vody).

Voda je teda neodmysliteľnou súčasťou života na Zemi. Význam vody pre človeka, ako aj pre všetky živé organizmy žijúce na Zemi je nenahraditeľný. Pre človeka a ostatné suchozemské rastliny a živočíchy je potrebná najmä sladká voda. Asi 97% svetovej vody je ale voda slaná. Proces premeny slanej vody na sladkú je cyklický. Voda sa vyparuje z oceánov a morí pôsobením slnečného tepla. Soľ zostáva v mori. Odparenú vodu odveje vietor nad pevninu, kde sa dostáva na zem v podobe dažďa a neskôr potom riekami odteká späť do oceánu. Toto nazývame kolobeh vody.


Čo je čistá voda
Vo všeobecnosti označujeme pojmom čistá voda vodu bez farby a zápachu. V domácich podmienkach sa hodnotenie realizuje prostredníctvom našich zmyslov : zraku, chute a čuchu.
Pre odborníkov je čistá voda čistou podľa ich vlastných kritérií :
pre bakteriológa je takou sterilná tekutina bez živých organizmov,
pre chemika je čistou voda, ktorá neobsahuje minerály, plyny a organické nečistoty.

Čistú vodu týchto vlastností je možné získať len za pomoci technických zariadení. Všetka ostatná voda obsahuje široké spektrum nečistôt rôzneho pôvodu a s rôznou koncentráciou.
Získať čistú vodu v tomto kontexte znamená technickými prostriedkami z nej takmer odstrániť alebo značne zredukovať v nej obsiahnuté nečistoty.


Voda sa kumuluje v priemyselných úpravniach, kde prebieha jej úprava v rôznych stupňoch:
Mechanická úprava prebieha v usadzovacích a odkaľovacích nádržiach a sitách.
Voda sa taktiež upravuje elektrochemicky, elektrolyticky, alebo chemicky v iónomeničových kolónach. Na Slovensku sa voda čistí mechanicky najmä usadzovaním a filtráciou. Hlavnou ochranou pitnej vody pred patogénnou bakteriálnou nákazou je chemická úprava chlórovaním.


V období počiatkov používania chlóru na dezinfekciu vody neboli známe vedľajšie účinky tohto prvku. Výskumy však jednoznačne poukazujú na to, že chlór vyvoláva vo vode pri reakcii s organickými látkami vznik rakovinotvorných zlúčenín nazývaných trihalometány. Tu patrí najmä chloroform, brómoform, dichlórobrómometán a dibrómochlórmetán. Tieto látky sú priamou príčinou vzniku rakoviny močového mechúra a hrubého čreva. Čím je voda viac znečistená, tým sa musí upraviť účinnejším a intenzívnejším čistením.


Voda v ľudskom organizme :
Približne 65% z hmotnosti tela človeka tvorí voda. Všetky fyziologické, chemické a fyzikálno-chemické procesy sa v ľudskom organizme odohrávajú v prostredí, ktorého hlavnou zložkou je voda. Tieto procesy prebiehajú v nasledujúcich pracovných režimoch metabolizmu :
Asimilácia je premena výživových látok prijatých v potrave na výstavbu organizmu (zhromažďovanie energie).
Disimilácia je rozklad organických zlúčenín (uvoľňovanie energie) a vylučovanie zbytkov látkovej premeny.
Difúzia je prienik častíc jednej látky do častíc druhej látky.
Osmóza je prenikanie rozpúšťadla z roztoku s nižšou koncentráciou do roztoku s vyššou koncentráciou.
Absorbcia je pohlcovanie.Voda je základom pre :
optimálne trávenie,
prenos živín v organizme a vylučovanie splodín látkovej výmeny mimo neho.
je regulátorom telesnej teploty - pot vyplavuje z organizmu nežiaduce produkty látkovej premeny.
Voda umožňuje činnosť svalov a nervového systému.
Je aj médiom na prenos kyslíka, tvorí hlavnú zložku tekutiny zvlhčujúcej kĺby.Príjem pitnej vody v dostatočnom množstve a vo vhodnej kvalite, pitný režim, je nevyhnutným predpokladom pre správnu funkciu ľudského organizmu.


 

© 2016 Regnum

UPOZORNENIE: Všetok obsah tohto serveru je chránený podľa autorského zákona a zákona o ochranných známkach. Texty, fotografie a iné diela na tomto serveri sú chránené každé zvlášť aj ako celok a ich kopírovanie, alebo ďalšie šírenie akýmkoľvek spôsobom je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa vyslovne zakázané. Niektoré fotografie na tomto serveri môžu obsahovať skryté ochranné prvky, ktoré budú využité v občianskoprávnom a trestnom konaní pri neoprávnenom použití.